Dating alpabetong filipino

Ang mga alpabetong nadagdag ay, C, Ch, F, J, Ll, Ñ, Q, Rr, V, X, at Z.Samakatuwid ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 31 titik.

dating alpabetong filipino-27

Itó ay binubuo ng mga patínig o bokáblo at mga katínig o konsonánte.Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na títik na may katawagán sa túlad sa wikang Inglés, maliban sa Ññ /enje/.Ang ABAKADA o ang lumang alpabeto ng mga unang bahagi ng ika-20 siglo ay may mas kaunting katínig.Sa kalagitnaan ng siglong itó ay nadagdagan at kalayunang nabawasan.Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na Panitik sa Pilipinas.

Noong unang kalahating bahagi ng ika-20 na siglo, ang mga Pilipinong wika ay sinusulat na gamit ang Palabaybayang Kastila (Ortograpiyang Espanyol). Jose Rizal ang unang nagmungkahi sa pag-indihenisado ng pagsulat sa Pilipinas.

Ang makabagong alfabeto ay binubuo ng 28 titik, 20 ang galing sa orihinal na abakada at isinama ang pitong titik ng English: C, F, J, Q, V, X, Z at Ñ mula sa Kastila. Ernesto Constantino ng Pamantasan ng Pilipinas, ang pagdaragdag ng nasabing walong titik na bagong alpabeto ay magpapadali sa panghihiram ng mga salitang kailangang hiramin para mapayaman, mapaunlad at maging epektibo at modernisado ang Wikang Pambansa.

Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talapantigan ng Baybayin.

Ang makabagong alfabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. Ito ay binubuo ng 20 titik: 5 patinig at 15 patinig.

Ito ay hinango sa alfabetong Ingles na may 26 na titik at dinagdagan ng titik Ñ at NG. Noong 1971, nagdagdag ng 11 titik sa dating alpabetong Filipino.

Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagwa noong taong 2001.